راه های پیوند عملی با اهل بیت

راه پیوند عملی با سیره معصومین(ع)

اقتداء به سیره معصومین(ع) در ابعاد مختلف زندگی از جمله سنت های تشیع بوده است اما علی رغم پیشرفت جوامع بشری در این اقتداء رشد کیفی کمتر دیده شده است.

این آسیب بزرگ  اولا باید شناسائی شود .ثانیا راه های مقابله با آن کشف شود

برای شناسائی این آسیب 3 نکته را باید متذکر شویم.

1-انسان بنابر فطرت خدادادی دنبال الگومی گردد و حالت الگوپذیری دارد. چون فطرتا کمال طلب است. در نتیجه خود را ناقص می داند وطبیعتا باید به دنبال  انسان کامل می گردد تا آن را جهت رفع نقص الگوی خود قرار دهد.

2- خداوند قادرمتعال به تناسب نیازهای درونی انسان منبع  رفه نیاز در بیرون قرار داده است .لذا به تناسب نیاز فطری بشر مبنی بر الگو پذیری ،انسان هائی را در عالم به عنوان انسان های کامل و عاری از خطا و مصون از اشتباه قرار داده تا در ارائه الگو برای بشریت در جهت رسیدن به کمال هیچ گونه کاستی وجود نداشته باشد.

3- ارتباط این انسان الگو پذیر با انسان کامل در عالم ارتباطی عاطفی و سرشار از محبت می باشد بطوری که این ارتباط عاشقانه اسباب تعجب دیگران را فراهم کرده است.

سئوال :با وجود الگو پذیر بودن انسان و ارائه الگوی کامل به بشر چرا آن گونه که باید پیوند عملی وجود ندارد؟

در این مسیر آسیب هائی وجود دارد که به نمونه هائی از آن اشاره می شود.

1-نگرش مردم نسبت به معصومین به دو دسته قابل تقسیم است.

الف:عدهای نگاه استفاده ای نسبت به معصوم دارند و در متن زندگی از آنان بهره می برند یعنی در همه حالات و رفتار سعی در استفاده و الگو برداری از آنان را دارند که گروه اندکی هستند.

ب:عده ای نگاهی شبیه به عتیثه به اهل بیت دارند که نه در متن بلکه در حاشیه زندگی از آن استفاده می کنند و برای تماشا مورد استفاده قرار می دهند چه بسا مراقبت شدید هم دارند ولی در مواضع خاص از آنان بهره می برند.نقل می کنند مستمندی در راه نشسته بود گریه می کرد شخصی رسید و او هم شروع به گریه کردن نمود مستمند گفت تو چرا گریه می کنی عابر گفت گفت برای گرسنگی تو مستمند گفت یه قرص نان بده نه تو گریه می کنی و نه من عابر گفت تا صبح گریه می کنم ولی از نان خبری نیست تیجه نگاه دوم به معصومین این است.

2-براساس اعتقاد ما ظاهر زندگی معصومین اگر چه متفاوت اما باطن آنها یکی ست ولی عدم بیان علت و سِرآن اختلاف طاهری عده ای را در استفاده دچتر مشکل نموده است.

3-محبت نسبت به اهل بیت دلیل خوبی برای اطاعت و استفاده از سیره ایشان است اما عادت های ما مانع این اطاعت و بهره گیری از سیره شده است.

4-عده ای خطای دیندار  را به حساب دین می گذارند و چون انتظار دارند کسی که از سیره معصوم می گوید خود هم عامل باشد اگر او در مرتکب خطا یا اشتباهی شود به حساب دین گذاشته می شود

/ 0 نظر / 7 بازدید