راز و رمز خوشبختی در زندگی

همه ما دوست داریم زندگی خوب وآرامی داشته باشیم.تا به راحتی بگوئیم خوشبختیم.اما کمتر کسی را میتوان یافت که بتواند از خوشبختی تعریف مشخصی اراده بدهد .مه کرد.

ی گویند :روزی شخصی از خدا پرسید:خوشبختی را کجا می توان یافت؟خداوند فرمود:آن را در خواسته هایت جستجو کن و از من بخواه تا به تو بدهم.

شخص با خودش فکر کرد و گفت اگر خانه بزرگی داشته باشم بی گمان خوشبخت بودم و خداوند خانه ای به او عطا کرد.

گفت :اگر...اگر...اگر...و خداوند تمام خواسته هایش رابرآورد.

اینک همه چیز داشت اما هنوز خوشبخت نبود.

از خدائند پرسید:همه چیز دارم اما چرا خوشبخت نیستم؟

جواب شنید: باز بخواه.

پرسید:چه بخوام با اینکه این همه در رفاهم؟

خداوند فرمود:بخواه که دوست بداری،بخواه که دیگران را کمک کنی،بخواه که انفاق کنی و هر آنچه که داری را با مردم قسمت کنی.

او دوست داشت ، کمک کرد وبخشید و در کمال تعجب دید ، لبخندی که بر لب های دیگران می نشیند و نگاه های سرشار از سپاس و محبت .لذتی وصف ناپذیر به او می بخشد.

رو به آسمان کرد و گفت: خدایا خوشبختی اینجاست،در نگاه و لبخند و رضایت مخلوق از من است.

/ 1 نظر / 25 بازدید
صائب

متن متین و دلنشینی بود حاج آقا قلم خودتونه؟؟