کی در را باز میکنه؟

 روزگاری در اولیـن صبح عروسی ، زن و شوهـری توافق می‌کنند که در را بر

 روی هیچـکس باز نکنـند .

 در همیـن زمان ، پدر و مادرِ پسـر ، زنگِ درِ خانه را به صدا درآوردند . زن و

 شوهر نگاهی به همدیگـر انداختند اما چون از قبل توافـق کرده بودند ، هیچکدام در را باز نکـردند.

 ساعتی بعد زنـگ خانه دوباره به صدا در‌آمد و این بار ، پدر و مادرِ دختـر پشتِ

 در بودند.

 زن و شوهر نگاهـی به همدیگـر انداختـند .

 اشک در چشمانِ زن جمع شده بود و گفـت : نمیـتوانم ببیـنم که پدر و مادرم پشتِ

در باشند و دررا به رویشان بازنکنـم .

 شوهر مخالفـتی نکرد و در را به رویشان باز کرد .

 سالـــها گذشت ... خداونـد به آنها چهار فرزندِ پسر اعطا کرد . سالِ بعد پنجمـین

 فرزندشان دختر بود .

 پدرِ خانـواده برای تولدِ این فرزند ، بسیار شادی کرد و چند گوسفـند را سر برید و

 مهمانی مفصلی به راه انداخت .

 مردم متعـجبانه از او پرسیدند : علتِ اینـــهمه شادی و مهمانی دادن چیست ؟ همه

 این شادی ومهمـانی را برایتولدِ پسرهایـشان به راه می‌اندازنـد ..

مـرد به سادگی پاسخ داد ؛ " چـــون این همـــان کسی است که در را به روی من

 باز خواهد کـــرد

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید