نماز نشسته

این نماز نشسته بانو

آبروی تمام نافله هاست

دختری یاد ظهر می افتد

گرم حل کردن معادله هاست

گلوی نازکی و وسعت تیر؟

فقط این کار،کار حرمله هاست

روی نیزه سری ستاره شمرد

دخترم در کجای قافله هاست؟

می توان میوه های زیبا چید

از درختی که ریشه در گله هاست

/ 0 نظر / 7 بازدید